Mytoolsoft Image Resizer 2.4.5

Mytoolsoft Image Resizer 2.4.5

Mytoolsoft.com – Shareware – Windows
Mytoolsoft Batch Image Resizer is a Batch Image Resizer tool. resize your images to your custom size quickly and easily. support multiple picture formats: bmp, jpg, jpeg, gif, png, tiff, etc. You can specify the adjusted picture format. friendly user interface, support drag & drop files and folder. auto save resizer setting and output setting.

Tổng quan

Mytoolsoft Image Resizer là một Shareware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Mytoolsoft.com.

Phiên bản mới nhất của Mytoolsoft Image Resizer là 2.7.1, phát hành vào ngày 13/02/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 20/06/2010.

Mytoolsoft Image Resizer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Mytoolsoft Image Resizer Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Mytoolsoft Image Resizer!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Mytoolsoft.com
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản